دسته بندی / حسینیه مشهد / شهادت امام جعفر صادق (ع) ۱۳۹۵: