جلسه بیست و دوم رمضان ۳-۱۴۰۲

بیان احکام و اعتقادات - شیخ جواد صابریان

دانلود

دعای افتتاح

دانلود

دعای جوشن کبیر - حاج مرتضی نظامی و حاج محمد رضا منصوری

دانلود

مداحی - حاج علی کرمی

دانلود

احیا شب ۲۳ ام - استاد شیخ حسین انصاریان

دانلود

بیان احکام و اعتقادات - شیخ جواد صابریان

مداحی - حاج علی کرمی

احیا شب ۲۳ ام - استاد شیخ حسین انصاریان (قسمت اول)

احیا شب ۲۳ ام - استاد شیخ حسین انصاریان (قسمت دوم)